توصيف المقررات

 

 

ملف
ملف
توصيف مقرر اتجاهات.pdf
(1022.27 كيلوبايت)
ملف
ملف
توصيف مقرر اصول.pdf
(738.8 كيلوبايت)
ملف
توصيف مقرر انتاج.pdf
(822.89 كيلوبايت)
ملف
توصيف مقرر تقويم.pdf
(855.4 كيلوبايت)
ملف
توصيف مقرر صحة.pdf
(1.03 ميغابايت)
ملف
ملف
ملف
توصيف مقرر قضايا.pdf
(885.51 كيلوبايت)
ملف
ملف
ملف
توصيف مقرر نظام.pdf
(816.35 كيلوبايت)
ملف
توصيف ميداني دراسات.pdf
(794.61 كيلوبايت)
ملف
توصيف مقرر اداره.pdf
(998.58 كيلوبايت)
ملف